Code of Conduct

บริษัท บูรณาพากรุ๊ป จำกัด“บริษัท” ในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์พาเลตไม้ ลังไม้ ในประเทศไทย ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและมุ่งเน้นการประพฤติและปฏิบัติเป็นพลเมืองดี ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เสมอมา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท จึงได้จัดทำหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานทุกระดับตลอดจนฝ่ายจัดการของบริษัท พึงยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและกอปรด้วยคุณธรรม ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายต่อไป คำนิยาม บริษัท หมายถึง บริษัท บริษัท บูรณาพากรุ๊ป จำกัด พนักงาน หมายถึง พนักงานของบริษัท บูรณาพากรุ๊ป จำกัด ฝ่ายจัดการ หมายถึง ผู้บริหารของบริษัท บูรณาพากรุ๊ป จำกัดตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป   นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิด จากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน เป็นต้นหรือ จากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการทำงานอื่น นอกเหนือจากงานของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่ พนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งขันของบริษัท หากทำให้พนักงานกระทำการหรือละเว้นการกระทำการที่ควรทำตามหน้าที่…

Continue reading

Vision & Mission

วิชั่น

เป้าหมายองค์กร เป็นองค์กรที่ทำงานด้วยวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในทุกด้าน โดยมีผู้บริหารระดับกลางเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร นโยบาย บริษัท บูรณาพากรุ๊ป จำกัด จะเป็นองค์กรที่ทำงานและบริหารงานจากขอมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามกำหนดเวลา

Continue reading

About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท บูรณาพากรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานทำให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ การผลิต และการบริการด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อ การเคลื่อนย้ายที่ทำจากไม้ เช่น พาเลทไม้ ลังไม้ กล่องไม้ โดยผลิตตามมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออก จำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก วัสดุบรรจุภัณฑ์กระดาษ และขยายไลน์สินค้าไปสู่วัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ทำให้บริษัทมีความพร้อมในการเป็นศูนย์บริการครบจรเพื่อการเคลื่อนย้ายและปกป้องสินค้าของคุณ   ด้วยเนื้อที่การทำงานกว่า 19 ไร่ และพื้นที่ทำงานมากว่า 14,500 ตรม. เป็นพื้นที่คลังวัตถุดิบ 3500 ตรม. เพื่อเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอ และทันต่อการใช้งานของลูกค้า พื้นที่คลังสินค้ากว่า 2,000 ตรม. เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านสินค้าและบริการแบบต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งในรูปแบบ Milk Run – JIT พื้นที่ผลิต 14,500 ตรม. มีการจัดสรร เป็นแผนกต่าง ๆ ตั้งแต่แผนกคัดไม้ต้องคัดไม้ให้ได้มาตรฐานตรงตามการใช้งาน แผนกตัด แผนกรีดไม้เพื่อเตรียมขนาดของไม้ให้พร้อมใช้งาน แผนกผลิตนำวัตถุดิบที่เตรียมพร้อมแล้วมาเข้ากระบวนการผลิต…

Continue reading