20.01.2015

20.01.2015

รางวัลพัฒนาด้านโลจิสติกส์ดีเด่น ประจำปี 2557

Continue reading

02.07.2014

02.07.2014

“ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมงาน Manufacturing Expo 2014”

Continue reading

โครงการโรงเรียนบ้านบูรณาพา

โครงการโรงเรียนบ้านบูรณาพา

หลักการและเหตุผล ด้วยในปัจจุบัน มีบุตรหลานได้ติดตามพ่อ-แม่ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ เข้ามาพักอาศัยบริเวณ บ้านพักในจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเรื่อง การดูแลและความเป็นอยู่ของเด็กกลุ่มดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเป็นการ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กๆ อีกทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระในการ ดูแลบุตรหลานพนักงาน และเพื่อให้ พนักงานได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความ สามารถ ไม่มีความกังวลที่ต้องห่วงบุตร-หลานในขณะปฏิบัติงาน ทาง คณะกรรมการโครงการจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ โรงเรียนบ้านบูรณาพาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูแลบุตรหลานพนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุตร-หลานพนักงาน เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับเด็ก วิธีดำเนินงาน สำรวจจำนวนบุตรพนักงาน โดยแยกเป็นเพศ อายุ และสัญชาติ จัดกลุ่มบุตรพนักงานโดยแยกเป็นระดับช่วงอายุ สรรหาครูพี่เลี้ยง ปรับปรุงอาคารเรียนและเตรียมอุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน (26/1/56) รับสมัครนักเรียน (28-30/1/56) จัดหลักสูตรการเรียนการสอน เริ่มดำเนินการเรียนการสอน (เวลาเรียน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.00 น.) สถานที่ อาคารเรียนบริเวณบ้านพักพนักงาน ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมโครงการ พนักงานบริษัทบูรณาพากรุ๊ป…

Continue reading

09.05.2013

09.05.2013

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า BIG BIH 2013 ที่ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา

Continue reading

07.03.2013

07.03.2013

ภาพบรรยายงานสัมมนา “IPPC มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้ สำคัญอย่างไรกับภาคอุตสาหกรรม”

Continue reading

19.02.2013

19.02.2013

บริษัทบูรณาพากรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร จัดสัมมนา เรื่อง “IPPC มาตรฐานควบคุมบรรจุภัณฑ์ไม้ สำคัญอย่างไรกับภาคอุตสาหกรรม” ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

Continue reading

18.01.2012

18.01.2012

กรมวิชาการเกตรเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานในการทำการ อบความร้อน ของผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ในการส่งสินค้า ออกนอกประเทศ

Continue reading

16.10.2010

16.10.2010

รางวัล MDICP AWARD ประเภทการเพิ่มผลผลิต เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 รับมอบรางวัลจาก นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

Continue reading

23.6.2010

23.6.2010

บูรณาพากรุ๊ป ได้มีโอกาสต้อนรับ และจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ที่ผ่านมาได้มีโอกาสต้อนรับท่านที่มีเกียรติ ทั้งที่เป็นลูกค้า และที่เป็นแขกมาจากโรงานที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ เช่น กลุ่ม MDICP และกลุ่ม Cluster มาเยี่ยมชมโรงงาน ทางบูรณพารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่าน

Continue reading