Code of Conduct

บริษัท บูรณาพากรุ๊ป จำกัด“บริษัท” ในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์พาเลตไม้ ลังไม้ ในประเทศไทย ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและมุ่งเน้นการประพฤติและปฏิบัติเป็นพลเมืองดี ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เสมอมา

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท จึงได้จัดทำหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานทุกระดับตลอดจนฝ่ายจัดการของบริษัท พึงยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและกอปรด้วยคุณธรรม ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายต่อไป

คำนิยาม

 • บริษัท หมายถึง บริษัท บริษัท บูรณาพากรุ๊ป จำกัด
 • พนักงาน หมายถึง พนักงานของบริษัท บูรณาพากรุ๊ป จำกัด
 • ฝ่ายจัดการ หมายถึง ผู้บริหารของบริษัท บูรณาพากรุ๊ป จำกัดตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

 

 1. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิด จากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน เป็นต้นหรือ จากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการทำงานอื่น นอกเหนือจากงานของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่
  • พนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งขันของบริษัท หากทำให้พนักงานกระทำการหรือละเว้นการกระทำการที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่พนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงาน หรือก่อนที่บริษัท จะเข้าไปทำธุรกิจนั้นหรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ
 2. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
  • พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทมิให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่และไม่นำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท
  • ทรัพย์สินดังกล่าวหมายถึงทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนได้แก่สังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนได้แก่แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงินข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
  • พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผย หรือการใช้ประโยชน์ส่วนตัวจากข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท อย่างเด็ดขาด
 3. นโยบายในการให้หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง
  • พนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทางธุรกิจกับบริษัท
  • พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยมโดยการรับของขวัญนั้น จะต้องไม่ส่งผล ต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ
  • ของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มีมูลค่าไม่มากนักและไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด
  • หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่ เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น
  • การให้หรือรับของขวัญไม่ว่ากรณีใด อาจกระทำได้หากทำด้วยความโปร่งใส หรือทำในที่เปิดเผย หรือสามารถเปิดเผยได้
 4. นโยบายเรื่องระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน
  • ฝ่ายจัดการของบริษัท มีความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเวลา ทั้งงบรายปีและรายไตรมาส ซึ่งจัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ
  • จัดให้มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการทบทวนของกรรมการตรวจสอบ
 5. นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์
  • ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทน ที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
  • ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่เหมาะสมในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
  • รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็วและจัดให้มีระบบ และช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
  • ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
  • ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
  • ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
  • หากมีข้อมูลว่ามีการเรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นพึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
  • รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ
 7. นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน
  • ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
  • ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
  • การแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
  • ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
 8. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
  • ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
  • ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
  • ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
 9. นโยบายในการปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น
  • พึงงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา เว้นแต่ในโอกาสตามประเพณีนิยม
  • เคารพในสิทธิของพนักงานอื่น รวมทั้งฝ่ายจัดการ
  • ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
  • พึงเป็นผู้มีวินัย และประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร และประเพณีอันดีงาม ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม
  • ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทหรือเป็นปัญหาแก่บริษัทในภายหลังได้
 10. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
  • รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ที่องค์กรตั้งอยู่
  • ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชน ที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน
  • ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
  • ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply